0 Košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Certifikáty

Integrovaný systém manažérstva
Cieľom našej spoločnosti je jej trvalé zlepšovanie a napredovanie, na základe čoho si v priebehu svojho pôsobenia vybudovala a zaviedla integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a manažérstvo bezpečnosti. Celý ISM je pravidelne preverovaný internými auditmi( procesnými a systémovými) a certifikačnými auditmi zo strany certifikačnej spoločnosti.
Manažérstvo kvality ISO 9001:2015
Spoločnosť sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. V centre pozornosti stojí spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní, ktoré sú špecifikované v zmluvách, objednávkach, či technických výkresoch. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti, na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb, riadenie nákupu, ale aj riadenie nezhodných produktov.
Environmentálne manažérstvo ISO 14001
Základným zámerom zavedenia environmentálneho manažérstva je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Prínosom pre spoločnosť je najmä kontrola nad environmentálnym vplyvom na životné prostredie, kontrola nad produkovanými odpadmi a emisiami, úspora energií a materiálu, zamedzenie vzniku havárií, súlad činností spoločnosti s právnymi požiadavkami, nulové pokuty za environmentálne správanie, vytvorenie dobrej povesti a prestíže spoločnosti.
Manažérstvo bezpečnosti ISO 45001:2018
Prioritou zavedeného systému manažérstva bezpečnosti je identifikácia všetkých možných rizík na pracovisku a ich efektívne riadenie tak, aby boli minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán, ktorých aktivity sú spojené s činnosťou organizácie. Medzi prínosy patrí plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP, riadenie procesov v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a jej neustále zlepšovanie, zvýšenie povedomia zodpovednosti zamestnancov na ochranu vlastného zdravia a ich spolupráce
Vo vašom košíku nemáte žiadne produkty.

Nakúpte tovar za 100,00 € bez DPH a získajte dopravu zdarma.